Torna in homepage

Home | Archivio | Rubriche | Dossier | E.Mail | Cerca | Redazione

 
 

Archivio di Girodivite

Tutto Girodivite, numero per numero...

[112] U megghiu beni è lu menu mali: [uàn] [bis] [tri]

[111] " U kani muzzika sempri u spardatu"

[110] " Nun taliati quantu siti, ma taliati cu ‘ccu iti "

[109] Fa' beni e scordatillu, fà mali e pensaci.

[108] "Lu travagghiu d'autri nun si senti" - aggiornamento b

[107] "Cu aspetta tempo, tempu perdi" - aggiornamento b

[106] "Criscinu l'anni e criscinu i malanni"

[105] "U lupo peddi u pilu ma non u viziu" aggiornamento b

[104] "Si s'accordunu li furmiculi, spostunu n'elefanti" aggiornamenti b c

[103] "Prima di parrari mastica li paroli"

[102] "Nuddu ti pigghia si nun t'assumigghia"

[101] "Poi poi, parenti ri mai mai" - aggiornamento: fermiamo la guerra.

[100] "Komu finisci si kunta"

 

Girodivite 2002:


[99] "Li ita di la manu nun sù tutti pariggi"

[98] Komu finisci si kunta

[97] "A ficiunu finiri a skifìu"

[96] Ku spatti iàvi a megghiu patti

[95] Ku c'è, c'è. E ku nun c'è, nun c'è

[94] "Abballa, ka stà musika nun mori mai!"

[93] "Kistu è santu ka nun sura..."

[92] "L'orbu è kiddu ka nun voli vìriri"

[91] "Ku kamina ko zoppu all'annu zuppìa"

[90] Na nuci intra u sakku nun fa skrusciu

[89] A nasciri semu tutti sperti

[88] C'è ku mancia e ku talìa... ciamu a finiri ku sta kamurria.

[87] Ianku è u sali, e u ciumi tira ntagghi

[86] ku n'appi n'appi re kassateddi ri paskua...

[85] "Kuannu a sira s'addumunu i tivvù, i stiddi s'astutanu"

[84] "Rissi u surci: Rammi tempu ka ti perciu..."

[83] "Fatti a nomina e vo' kukkiti"

[82] "Ku nun mancia, nun fa muddiki. Ku mancia fa muddiki"
[81] "Ncoppu cabbànna ncoppu dabbànna, tiritittùppete nta ucca d' lamma"

 

 
 

Indietro | Girodivite è on-line dal 1994 | Info | Disclaimer | Contatti | Redazione | Stampa | Invia | Up