Logo Girodivite: vai a notizie sulla redazione
articolo d'archivio di Girodivite mensile delle città invisibili

***** ***

Undici poesie

di Salvo Basso
[Ora talìu] [Apparecchiu a taula] [Nun fazzu cchiù u poeta] [Ma si nun fazzu u poeta...] [Ora a finemu di fari i stubbiti] [A luci na sapemu] [Ccuminciannu a scriviri] [U cori ncutiddatu] [Amu iucatu] [Ma cchi mi cunti] [Ccuminciai a scriviri sicuru]

*

Ora
talìu
ddopu
a finestra i
tetti de casi
spizzati do suli
e
vvirdi bbiatu
a mmuzzu
ca nunn'assumigghiaù
a cculuri
ca canusciu.

A
Ddestra l'Etna e a so
Nivi luntana,
i petri ca
forsi scoppulunu.

Scrivu
E

Ttagghiu paroli
E ppoi
A lingua-na
Vota ppì sempri.

Nun sacciu
Nnomi di pianti.

Sulu
i mo occhi
canusciu.


*

Apparecchiu a taula
Comu ppì
Mangiari inveci
Ascrivu e
Ffazzu mmuddichi
U stissu.

Parru
De mo cosi di
Chiddi ca su
Nta sta testa
E interessunu
A mmia sulu
E

U discursu è llongu
E

U tempu stringìu
Comu na cosa
Lavata sbagghiata.


*

Nun fazzu cchiù u poeta
U poeta è chiddu ca voli
Moriri nta carta. Iu vogghiu
Moriri nta vita.


*

Ma si nun fazzu u poeta
Cchi fazzu? I possibbilità
nun sù ttanti-avissimu
aspirimintari unauna.
Ma u tempu ppì fallu?
Settivitiemmenzu? Ottu?
Un gniattu?


*

Ora a finemu di fari i stubbiti

E ccuminciamu a ffari i sperti

Ma fari i sperti nunn'è
Ccosa di tutti-avanti
A testa, sicuri de pedi,
bbeddi i capiddi e u sciatu,
a nascita ma chidda nuddu
a sapi.

Allura, campari nparu-
Suspenniri i discursi,
lassari u cori-
spirari accusastancaprima.


*

A luci na sapemu

Assentiri, i paroli
Mancunu comu o pani.

Cianchini
È u distinu, u megghiu
Ca si sapa.


*

Ccuminciannu a scriviri
Ogni vvota ca
Ccuminciannu a
Scriviri - pensu ca
Ccuminciannu fazzu
Sugnu comu a unu ca

Ccuminciannu a vviaggiari
Nun sapa ccà mettiri
Na valiggia forsi
Nunn'avi mancu a valiggia
O
Sa scorda cusapiunni
Cusapiquannu

E nun sapi viaggiannu
Unni agghiri ccaffari

E
Ogni vvota ca ccuminciannu
A scriviri - pensu cu
Sapi si m'arriordu
E cci, si mannu cartullini
E a ccui

Oppuri

Scriviri

E' pigghiari n'appuntamentu
Idda ca nun vena iu
Ca spettu ccà mentri mi
Smovunu i nervi
M'addumannu ccurasù

Aspettu mi ni vaiu
Fazzu finta di
Irimminni

Ma scherzu: forsi
Aiu sbagghiatu iu
U iornu l'ura

A curpa è a mia
Dumani ccià rriprovu

Dumani forsi
Aumu rristatu
Ppì dumani

Oppuri

Scriviri

Autri voti pensu
Ca chista è na strata
Ca iu sulu sacciu
Sulu iu fazzu
Sulu iu - s'ccapita -
M'ammestu

Autri voti pensu
Ca stu fogghiu
E'
Mo figghiu.


*

U cori ncutiddatu
nall'albiru è
Spiranza ca ccà
nun ci turnamu.
I fogghi cascunu
E a terra i ccucchia.
Ppoi l'aria cchiana-
Ddassubbra è u so
Distinu.


*

Amu iucatu.
Iu pinsava ca
Era ppittuttidui
Na cosa seria.

Inveci.

Na taliata un gol
Na strarriata na parata.

Ora ca mi siddìu
A palla
Ma portu a casa.


*

Ma cchi mi cunti
Cchi mi vai cuntannu
I nnummari de to duluri
I testa e ddi carina.

Vida, inveci, di vasarimi
Ca u tempu è bbruttu.
E ssi cchiova
Na rifriddamu

Si cchiova
N'addummiscemu.


*

Ccuminciai a scriviri
Sicuru
Di fariccilla
Comu sicuri ponu
E ssunu essiri
I carusi - quannu
A vita ancora
Avveniricche so
Suli e lluni.

Ognibbanna tannu
Cc'era npalu
Ppì
Gghiucari o palluni,
cascari e ccu segnaggol
vanporta.

Iu mancu i taliava
Eru subbra i fogghi

E ddà faciva
L'attaccanti.

Ma finii accussì -
Ddì purteri bbabbi
Alluciati do suli
E ddà fantasia -
Ca stanu na vita
Vaddannu spittannu
U mumentu
Ppì gghittari gguanti
E scappari
Ddaparti
O campu -
Nall'autra rriti, na n'autra vita.


Released in internet: August, 1998


© Giro di Vite, 1994-1998 - E-mail: giro@girodivite.it

******July, 2000
 
© 1994-2004, by Girodivite - E-mail: giro@girodivite.it